Svrha/cilj programa: Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od relevantnih institucija radi selekcije onih koje imaju najveći potencijal i interes za investiranje u projekte unapređenja energetske efikasnosti kroz model javno-privatnog partnerstva, odnosno model ugovora o energetskim uslugama(ESCO) za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz janog sektora.
Prioritetne oblasti podrške: 
-     UNDP će uraditi ESCO projektnu dokumentaciju za najmanje 5 izabranih objekata.
Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: odabrati sta je najprihvatljivije
Potrebno je pružiti detaljne informacije o trenutnom stanju energetske efikasnosti u objektu, vrsti energenata koji se koristi kod grejanja zgrade, iskustvo u realizaciji projekata u oblasti energetske efikasnosti kao i druge relevantne informacije o energetskoj efikasnos
Ko može aplicirati:  Jedinice lokalne samouprave
Napomena: 
Objekat za koji Vlada Srbije, AP Vojvodine ili JLS namerava da podnese konkursnu prijavu neophodno je da:
•    bude uknjižen i u njihovom vlasništvu;
•    bude zasebna celina, ne u sastavu drugog objekta;
•    da potrošenu energiju (električnu i toplotnu) plaća po potrošnji.
•    U suprotnom, prijava neće biti uzeta u razmatranje.
JLS mogu da kandiduju i zgrade socijalnog stanovanja, koje su u njihovom vlasništu
Rok za dostavljanje prijava: Prijave se mogu podnositi od 23. maja do 05. jula 2023. godine. Ukoliko ne bude dovoljno kvalitetnih prijava dostavljenih do 05. jula, odnosno ukoliko se ne izabere najmanje 5 objekata za koje će se raditi ESCO projektna dokumentacija, uzeće se u razmatranje i prijave dostavljene nakon 5.jula odnosno najkasnije do 15. Septembra 2023