Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Institucijom za mobilizaciju sredstava koju finansira Ministarstvo finansija Republike Slovačke i Nemačkom razvojnom bankom (КfW) pozivaju jedinice lokalnih samouprava (JLS) da se prijave na konkurs.


Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od JLS, radi selekcije onih JLS koje prikažu najveći potencijal i interes za investiranje u projekte proizvodnje biogasa i komposta iz biootpada. UNDP će na osnovu ovog javnog poziva izraditi Studije korišćenje biootpada za najmanje 3 izabrane JLS. Studija će, osim detaljne analize raspoloživog potencijala biootpada dati smernice, odnosno preporuke za investicije u tretman odnosno korišćenje otpada.


 Potrebno je pružiti detaljne informacije o: 
• trenutnom sistemu sakupljanja i transporta otpada na teritoriji JLS, 
• njihovom iskustvu u realizaciji projekata u oblasti upravljanja otpadom, 
• njihovom iskustvu u realizaciji projekata u oblasti biomase i biogasa, 
• podacima o privrednim aktivnostima na teritoriji JLS, 
• kao i druge relevantne informacije o JLS. 


Кandidati moraju da popune aplikacioni formular putem internet stranice zelena-agenda.euzatebe.rs i podnesu ga pre isteka naznačenog roka.
Zainteresovani kandidati mogu da učestvuju u info danima: 28. aprila 2023. godine i 15. maja 2023. godine (on-line događaj za koji je obavezna on-line registracija).