Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI) objavljuju Javni poziv za predloge inovativnih usluga socijalne inkluzije na lokalu otvorenog tipa. 
Opšti cilj Javnog poziva je da doprinese socijalnoj inkluziji najosetljivijih žena i muškaraca, devojčica i dečaka kroz uspostavljanje i/ili unapređenje inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalnom nivou, i na taj način doprinese procesu deinstitucionalizacije.
Prihvatljive aktivnosti: 
● kupovina pojedinačnih nekretnina
● renoviranje ili rekonstrukcija kupljenih nekretnina ili imovine:
- za ustanove socijalne zaštite: prostorije/imovine moraju biti u vlasništvu, osnivač po Zakonu o socijalnoj zaštiti 24
-za OCD: prostorije/imovine moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva
● komplementarne mere aktivne inkluzije po meri za istu grupu korisnika koje dobijaju korist
od usluga u zajednici
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000 – 850.000 USD
Period implementacije projekata: min 10, max 12 meseci
Ko može aplicirati: Pravo učešća imaju ustanove socijalne zaštite i organizacije civilnog društva. 
Napomena: 
Svima zainteresovanima biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o Javnom pozivu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane 8, 15. i 22. avgusta 2023. godine u 11 časova. Informativnim sesijama se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd